1.     Ochrana osobních údajů odběratele informací, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2     Zadavatel e-mailu (dále jen “odběratel”) souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, poštovní adresa, adresa elektronické pošty, telefonní kontakt (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

3     Odběratel souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem (Jaroslav Smékal) , a to pro odesílání objednaného zboží, marketingové účely, vzdělávací účely a odesílání informací a obchodních sdělení odběratelům.

4     Odběratel informací bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při registraci uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

5     Zpracováním osobních údajů odběratele může poslytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. 

6     Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7     Odběratel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8     V případě, že by se odběratel domníval, že poskytovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

   8.1   požádat poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,

   8.2   požadovat, aby pposkytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9     Požádá-li odběratel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

%d bloggers like this: